Algemene Dienstvoorwaarden

De prijsofferte en deze algemene dienstvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen BACKX, BERT (hierna “Studio Gasoline”) ingeschreven in het KBO onder het nummer 0675.775.343 en met zetel te 2170 Merksem, Burgemeester Leon Cornettepad 4 bus 005 en de klant of diens rechtsopvolger (hierna het “Contract”) en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (Studio Gasoline – waaronder ook al haar medewerkers (ook autoverzorgers genoemd) wordt verstaan) en de opdrachtgever (de klant), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Eventuele voorwaarden van de klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de klant, ook niet aanvullend. Deze algemene dienstvoorwaarden van de opdrachtnemer hebben als dusdanig voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. Deze algemene dienstvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Studio Gasoline, waaronder wordt verstaan: Carwash @ Home, PPF, coating, wrapping, verkoop van 2dehands voertuigen, personalisering van de wagen en de evenementen. Hierbij is dus de dienstverlening ivm de webshop niet bij inbegrepen, hiervoor verwijzen wij naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Algemene clausule

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Studio Gasoline zijn vrijblijvend.

Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Studio Gasoline voor de opgaaf nog niet alle noodzakelijke informatie heeft verkregen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de klant van de offerte van Studio Gasoline of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Studio Gasoline van een door de klant verstrekte opdracht.

Studio Gasoline mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Studio Gasoline heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Studio Gasoline zijn verstrekt.

Uitvoering van de opdracht

Studio Gasoline is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de klant gespecificeerde doel.

Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf dat de wagen geleverd is in het depot van Studio Gasoline, of wanneer de autoverzorger de wagen komt halen op vraag van de opdrachtgever, of wanneer de autoverzorger aan huis zijn werk komt uitvoeren.

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Gasoline of de autoverzorger is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Studio Gasoline is in dat geval gehouden tot schadevergoeding voor de reeds gedane werken en gepresteerde werkuren.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip dat de wagen terug op het terrein van de opdrachtgever staat.

Aansprakelijkheid

A. Van Studio Gasoline en haar medewerkers

Studio Gasoline is niet aansprakelijk, wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Studio Gasoline moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan haar opdrachtgever.

Studio Gasoline is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige levering door de opdrachtgever of derden (transportbedrijven en dergelijke meer) of wanneer de wagen beschadigd werd tijdens het transport via een derde partij. Evenmin zal Studio Gasoline instaan voor het verlies van de wagen door derden.

Studio Gasoline kan geen aansprakelijkheid nemen voor de reeds aanwezige gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde wagen.

Studio Gasoline aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken, voor zover deze niet werd aangetast na aflevering van de wagen.

Studio Gasoline is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de autoverzorger(s) toerekenbare tekortkoming. Studio Gasoline is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.

De aansprakelijkheid van Studio Gasoline is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.

Dubbelzinnigheid van de opdracht ontheft Studio Gasoline van iedere aansprakelijkheid.

De beoordeling van de vraag of de werken aan de wagen bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal Studio Gasoline vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

Studio Gasoline is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde werktuigen. Studio Gasoline is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de aan hun ter beschikking gestelde werktuigen.

De opdrachtgever is verplicht Studio Gasoline te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin Studio Gasoline geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

B. Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst Studio Gasoline alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

Klachten en geschillen

Elke factuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de wagen. Het uiten van een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de geleverde prestaties, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met foto’s als bewijs en beter nog met een schriftelijk genoteerde vaststelling van een onpartijdige expertise.

Het ongemotiveerd weigeren van een levering vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.

Indien de klacht gegrond is, zal Studio Gasoline het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Studio Gasoline redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.

Wijziging of annulering van de opdracht

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Studio Gasoline gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de algemene prijsbepaling zoals meegedeeld op de website van Studio Gasoline. Studio Gasoline stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Indien Studio Gasoline voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien deze reeds werd aangevangen.

Indien Studio Gasoline voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 100% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien deze nog niet werd aangevangen.

Daarenboven mag Studio Gasoline een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag of van het bedrag van de honorariumnota.

Ontbinding

Studio Gasoline is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Indien Studio Gasoline door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Studio Gasoline geen invloed kan uitoefenen.

Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Studio Gasoline het auteursrecht op door hen vervaardigde ontwerpen, gemaakte foto’s en video’s, geschreven teksten en het Studio Gasoline logo. Het ontwerp, de foto’s, video’s, teksten en het logo mogen in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Bert Backx, eigenaar van Studio Gasoline.

De opdrachtgever vrijwaart Studio Gasoline tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, ontwerp-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Aanvaarding en bevestiging van de opdracht

De opdrachtgever stelt Studio Gasoline in staat de moeilijkheidsgraad van de opdracht te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door Studio Gasoline aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door Studio Gasoline, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Een kopie van de algemene voorwaarden van Studio Gasoline vergezelt de schriftelijke bevestiging tenzij het gaat om een vaste klant die met een sms-, What’s App-, Facebook- of ander communicatiebericht genoeg heeft vanwege reeds eerdere kennisname van deze algemene voorwaarden bij het aanvaarden van de eerste opdracht. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurt de opdrachtgever hem binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terug naar Studio Gasoline. Ook een simpel sms-, What’s App-, Facebook- of ander communicatiebericht volstaat hierbij.

Juridische verhouding prijsofferte

Het Contract komt tot stand na aanvaarding van de prijsofferte (per brief, per e-mail en zelfs telefonisch) én na betaling van 15% van de voorziene waarde door de klant.

Een prijs in de offerte waarvan de gemiddelde consument kan begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat, bindt Studio Gasoline in geen geval. Door aanvaarding van de prijsofferte, erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. De klant bevestigt voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan, o.a. door de getoonde stalen of de foto’s en illustraties. Indien er zich onvoorziene en ontoerekenbare omstandigheden voordoen, zoals een onvoldoende beschikbaarheid van nodige materialen of ingeval van overmacht, waardoor Studio Gasoline niet in de mogelijkheid is om het Contract uit te voeren of aan een veel hogere prijs, zal Studio Gasoline zo snel mogelijk de Klant contacteren en heeft de klant de mogelijkheid om het Contract te wijzigen of het kosteloos te annuleren.

Prijzen

De prijzen in de offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen en materialen. Latere prijsstijgingen van materialen worden doorberekend en ook de kost van lonen wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de hand van de gezondheidsindex. Alle werken die niet voorzien zijn in de prijsofferte en in samenspraak werden uitgevoerd door Studio Gasoline worden aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een prijs zoals op dat moment gangbaar. Bij samengestelde prijsopgaves bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. De prijsopgaves gelden alleen voor de opdracht vermeld in de prijsofferte en niet voor eventuele gelijkaardige, toekomstige opdrachten.

Facturatie en betalingstermijnen

Wij verwachten van onze klanten dat ze ons op tijd alle nodige en de juiste gegevens doorgeven voor facturatie.

Foutieve en/of onvolledige gegevens die wij van u hebben overgenomen kunnen en mogen geen aanleiding zijn om van ons een vergoeding te vragen noch te eisen voor de gemaakte en/of verloren/misgelopen gelden.

Wij kunnen echter wel een vergoeding vragen of eisen voor door ons gemaakte kosten en/of verloren/misgelopen gelden indien u ons foutieve en/of onvolledige gegevens heeft gegeven. De vergoeding staat gelijk aan het totaalbedrag van de door ons gemaakte en/of verloren/misgelopen gelden.

De klant is akkoord dat facturen elektronisch (per e-mail) worden verzonden.

Alle facturen dienen betaald te zijn op de vervaldag en in ieder geval uiterlijk op de dag waarop het voertuig of het product wordt opgehaald of geleverd. Indien we op de vervaldag van de factuur nog geen storting hebben ontvangen, sturen we u kosteloos een eerste herinneringsmail. Indien deze na 7 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, sturen we u op dag 8 een tweede herinneringsmail op waarvoor we €10 administratieve kosten voor aanrekenen. Mocht ook deze herinneringsmail zonder gevolg zijn gebleven na nogmaals 7 dagen, sturen we u een derde herinneringsmail op met nogmaals €10 administratieve kosten, een niet-aangetekende ingebrekestelling via de post en rekenen we een schadevergoeding aan van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 500,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro per factuur). Mochten we ook na deze laatste herinneringsmail en niet-aangetekende ingebrekestelling nog steeds geen betaling ontvangen hebben binnen de 7 kalenderdagen na verzending, sturen we u een aangetekende ingebrekestelling. Tot slot gaan we, na een laatste termijn van 7 kalenderdagen zonder gevolg op de herinneringsberichten, over op het vorderen van de gelden via een incassobureau waarbij de bijkomende gemaakte kosten voor uw rekening zijn. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Studio Gasoline het recht om het Contract, na een voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Indien Studio Gasoline nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

Het protest tegen facturen van Studio Gasoline dient uiterlijk te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaand wordt beschouwd. Laattijdige betwisting is aanvaarding van de factuur en houdt een betalingsverplichting in.

Indien een factuur betaald werd met Mastercard, Visacard of andere creditcards die terugvordering van gelden voorzien, is de betaling pas definitief na afloop van die terugvorderingstermijn. Indien een betaling via deze betaalwijzen werd teruggevorderd, is dit een niet-betaling van de factuur en stellen we u in gebreke zodra de termijn van 14 dagen van ontvangst van de factuur verstreken is.

U kunt een factuur ook contant betalen bij een volgende afspraak indien deze binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur doorgaat.

Betaling

De facturen of honorariumnota’s van Studio Gasoline zijn contant betaalbaar en/of via overschrijving, netto, zonder korting. In de praktijk wordt overschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur gelijkgesteld met contante betaling.

Particulieren betalen de prestaties onmiddellijk na afronding van de opdracht bij afhaling van de wagen in het depot van Studio Gasoline, of bij levering van de wagen door Studio Gasoline bij de opdrachtgever. Bedrijven kunnen gebruik maken van de betalingstermijn die vermeld staat op de factuur. 

De betalingstermijn is standaard 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder geldige en/of ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met cumulatieve incassokosten van 5% per betalingsherinnering, met een minimum van €40 excl. btw en een maximum van €6.775,00 excl. btw – zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Na telkens 14 dagen na ontvangst van nieuwe betalingsherinnering krijgt u een nieuwe met telkens 5% extra incassokosten tot een maximum van 15% van het oorspronkelijke bedrag. Na 3 betalingsherinneringen wordt een incasseringsbureau ingeschakeld, hierbij zijn de kosten voor de schuldenaar.

De plaats van betaling is bij de klant bij teruglevering van de auto, of in het depot van Studio Gasoline, of online (bankoverschrijving).

Honoraria

Elke detailer is vrij om zijn eigen honoraria te bepalen. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een uurtarief. Voor coatingwerkzaamheden wordt een standaard honorarium in rekening gebracht, wat vastgelegd is door Ceramic Pro, tenzij er meer polierwerk aan te pas moet komen, dan komen er extra kosten bij op basis van uurtarief. Studio Gasoline kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

Het minimumtarief per opdracht is €65.

Meer expliciet wordt erop gewezen dat Studio Gasoline het recht heeft het minimumtarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend of nachtwerk of wanneer het werk bijzondere materialen of verzorging vereist. In dat geval zal Studio Gasoline de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in haar orderbevestiging aan de opdrachtgever.

Indien een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Studio Gasoline heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft Studio Gasoline het recht haar verplichtingen voor een door haar bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de schrijver-vertaler-revisor het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

Studio Gasoline heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft Studio Gasoline het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Studio Gasoline het recht op vergoeding, ook van de eventueel tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Studio Gasoline aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Terugbetalings- en omruilbeleid

Voor aankopen op sites van derden zijn BB en deze website niet verantwoordelijk, kijk hiervoor naar het beleid op de betreffende websites of shops.

Voor de aankoop van producten op deze site zelf: het annulerings-, retour- en terugbetalingsbeleid hangt af van die van de producent- en of verzender van het product. BB noch Studio Gasoline produceren noch verzenden deze producten zelf. Gelieve u te wenden tot de klantenservice van de producent en/of verzender van het product dat u via ons heeft besteld en betaald. BB noch Studio Gasoline zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en de manier van verzending. Wel doen BB en Studio Gasoline hun uiterste best om u de beste producten aan te bevelen. Indien BB of Studio Gasoline teveel klachten krijgen over de aanbevolen producten of over de verzending ervan, zullen zij onderzoeken waar dit aan ligt en in gesprek gaan met de betreffende partijen om verbeteringen door te voeren. Indien de andere partij niet meer voldoet, kan of wil voldoen aan onze verwachtingen, zullen wij ons best doen een beter alternatief te voorzien.

Reserveringsvoorwaarden

U kunt op 2 manieren bij ons reserveren. U kunt een van onze diensten boeken via het automatisch boekingssysteem van ’10 to 8′, dit is alleen mogelijk voor wie slechts 1 auto wil laten verzorgen en in een straal van 20 km van Merksem gelegen is. Voor alle andere boekingen, namelijk voor wie meer dan 1 auto tegelijk wil laten verzorgen EN/OF voor een moto / bestelwagen / boot EN/OF voor wie verder woont dan 20 km van Merksem, gaan de reserveringen via ons contactformulier waar u een vrijblijvende offerte op maat kunt aanvragen.

Via automatisch boekingssysteem

Bij het reserveren van een van onze diensten via het automatisch boekingssysteem geeft u aan wie u bent (volledige naam), op welk e-mailadres en gsmnummer u de bevestigings- en herinneringsberichten over reservatie wilt ontvangen, welke dienst u precies wilt aanvragen, voor hoeveel wagens en waar Studio Gasoline precies moet zijn (in geval van diensten aan huis). U bent vrij om mee te delen wat het (de) merk(en) en model(len) zijn van de wagens alsook extra informatie die belangrijk is om mee te delen. U geeft ons toestemming om uw opgegeven gegevens te gebruiken om met u contact op te nemen ivm de reservering. U kunt ervoor kiezen om ook op de hoogte te blijven van onze evenementen, nieuwe diensten, sluitingsdagen, onderhoudstips, nieuwtjes enz.

Om uw reservering te bevestigen via het automatisch boekingssysteem, betaalt u een voorschot op het totaalbedrag via een van de voorgestelde betaalmethodes. Dit is om fake reserveringen te voorkomen. Het betaalde voorschot zal worden afgetrokken van de totaalprijs na afronding van de dienst.

U krijgt via dit platform automatisch een bestand toegestuurd dat u in staat stelt om de afspraak direct in uw kalender (Hotmail, Google, gsm, …) te zetten. U kunt gemakkelijk via de ontvangen e-mail of uw kalenderafspraak de reservering annuleren of verplaatsen. Gelieve onze annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden te lezen verderop.

Via contactformulier

Bij het reserveren van een van onze diensten via het contactformulier geeft u aan wie u bent (volledige naam), op welk e-mailadres (en indien gewenst) gsmnummer wij u kunnen contacteren, welke dienst u precies wilt aanvragen, voor hoeveel wagens en waar Studio Gasoline precies moet zijn (in geval van diensten aan huis). U bent vrij om mee te delen wat het (de) merk(en) en model(len) zijn van de wagens alsook extra informatie die belangrijk is om mee te delen. U geeft ons toestemming om uw opgegeven gegevens te gebruiken om met u contact op te nemen ivm de reservering. U kunt ervoor kiezen om ook op de hoogte te blijven van onze evenementen, nieuwe diensten, sluitingsdagen, onderhoudstips, nieuwtjes enz.

Na de vraag voor reservering volgend op onze offerte sturen we u een e-mail en/of sms (wat u verkiest) met bevestiging van reservatie met de nodige gegevens: uw naam, adres, het aantal auto’s, de datum en het (geschatte) uur van de afspraak, de geschatte duur- en vertrektijd. U kunt dit bevestigen door 1. een bevestigingsbericht terug te sturen, 2. niets terug te sturen.

We kunnen geen voorschot aanrekenen via deze weg, wat echter geen vrijgeleide is om nonchalant om te springen met de gemaakte afspraken en reserveringen. Alleen een duidelijk tegenbericht wordt als annulering of verplaatsing aanvaard. In geen geval kan het uitblijven van een bevestigingsbericht gezien worden als annulering of verplaatsing van de afspraak. Ook hier zijn onze annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden van toepassing.

Uitvoering / materialen

Studio Gasoline verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdracht(en) en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).

Omdat het werk van Studio Gasoline steeds maatwerk is en de uitvoering ervan ook onderhevig is aan onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden, worden de leverings- en uitvoeringstermijnen steeds enkel bij wijze van inlichting verstrekt en hebben ze enkel een indicatief karakter. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat de leverings- en uitvoeringstermijn geen essentiële bepaling is van het Contract. Vertraging in levering of uitvoering kan daarom nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.

De klant zorgt ervoor dat het voertuig op de voorziene datum en uur wordt binnengebracht bij Studio Gasoline, met afgifte van een sleutel, in geval van afspraak op het terrein van Studio Gasoline.

De klant zorgt ervoor dat de dienstverlener op de voorziene datum en uur bij het voertuig kan, met afgifte van een sleutel, alsook bij werkende water- en elektriciteitsvoorzieningen kan om de geplande werken uit te voeren in geval van afspraak op het adres van de klant zelf of diens bedrijf.

Deeluitvoeringen zijn toegelaten wanneer dit volgens Studio Gasoline nodig is gelet op de aard van het werk. Studio Gasoline behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Studio Gasoline behoudt zich het recht voor om de uitvoering te schorsen indien niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn.

Studio Gasoline biedt op de gebruikte materialen de fabrieksgarantie.

Bewaking voertuig

Elk voertuig dient te beschikken over een eigen diefstalverzekering en de klant is als enige gehouden en verantwoordelijk om hiervoor te zorgen.
Na inontvangstneming van het voertuig levert Studio Gasoline de nodige inspanningen om het voertuig te bewaken als een redelijke en voorzichtige persoon, doch ingeval van een diefstal van het voertuig bij Studio Gasoline kan Studio Gasoline in geen geval verantwoordelijk zijn of gehouden zijn tot betaling van meer dan de vrijstelling van de diefstalverzekering van de klant.

Teruggave / retentierecht

De klant dient het voertuig op de opgegeven datum op te komen halen ter plaatse bij Studio Gasoline. Indien dit niet gebeurt binnen de drie (3) werkdagen, brengt Studio Gasoline een vergoeding wegens stallingskosten in rekening van 75 euro per kalenderdag.

Studio Gasoline heeft het recht om de teruggave van het voertuig uit te stellen tot na volledige betaling van alle resterende bedragen die te maken hebben met de werkzaamheden op dat voertuig.

De klant dient de producten te komen ophalen ter plaatse bij Studio Gasoline indien hij bij bestelling heeft aangegeven ze zelf te komen ophalen. De producten zijn dezelfde dag beschikbaar indien besteld vóór 10u in de ochtend. Indien besteld na 10u in de ochtend, kan Studio Gasoline de producten pas de dag nadien garanderen. Indien de producten niet worden opgehaald binnen de drie (3) maanden na bestelling, wordt het eventueel reeds betaalde bedrag teruggestort en worden en de producten terug beschikbaar gemaakt voor verkoop in de webshop.

Studio Gasoline heeft het recht om de afgifte van de producten uit te stellen tot na volledige betaling van alle resterende bedragen die te maken hebben met de bestelling(en) van de klant.

Aansprakelijkheid

Bij fout is Studio Gasoline in de eerste plaats gehouden tot herstel in natura. Alle kosten boven de kosten van herstel of vervanging, zoals transportkosten, zijn wel steeds voor rekening van de klant.


Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, is Studio Gasoline aansprakelijkheid in de mate dat zijn verzekeraar tussenkomt en tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent. Indien de verzekeraar niet tussenkomt bedraagt de schadevergoeding waartoe Studio Gasoline kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50% van de oorspronkelijke factuurwaarde (exclusief BTW) van de prijsofferte. Om verzekeringsredenen dient elke schade-eis op straffe van verval in elk geval schriftelijk te zijn gemeld binnen de maand na kennisname van het voorval of de schade waarop de vordering is gesteund, en dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen. Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van een (beweerde) schade.


Studio Gasoline zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiksderving of het moeten voorzien in alternatief vervoer.


Studio Gasoline zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

  • de kwaliteit van de autolak en het loskomen ervan bij een behandeling, schade of gebreken ontstaan ten gevolge van steenslag, normale slijtage, geen, onvoldoende of slecht onderhoud, agressieve vervuiling door hars of vogelpoep of weersinvloeden;

Annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden - ontbinding

Bij het reserveren van een van onze diensten gaat u akkoord met onze annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden:

U kunt geboekte Carwash @ Home afspraken kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24 uur voor aanvang van de oorspronkelijk geboekte afspraak. Indien u de geboekte Carwash @ Home afspraak op minder dan 24 uur voor aanvang annuleert of verplaatst, zijn wij genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen en een vergoeding voor de uren die wij voor u gereserveerd hadden. Wij hanteren ons uurtarief voor deze verloren uren. In het geval u zelf iemand aanbrengt die in uw plaats komt, verminderen wij het totaalbedrag van de vergoeding met het totaalbedrag dat we konden factureren aan de door u aangebrachte klant.

Indien u meermaals zonder geldige redenen uw reserveringen bij ons opzegt of annuleert, behouden wij het recht geen reserveringen van u meer toe te staan.

Ingeval van annulatie van het Contract door de klant voor de andere diensten van Studio Gasoline vóór de voorziene uitvoeringsdatum is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de prijsofferte met een minimum van 750,00 euro wanneer dit gebeurt meer dan één (1) week voor de voorziene datum en ten belope van 100% van de waarde van de prijsofferte wanneer dit gebeurt minder dan één (1) week voor de voorziene uitvoeringsdatum, telkens onverminderd de mogelijkheid voor Studio Gasoline om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. Indien Studio Gasoline het Contract annuleert (vóór de uitvoering is begonnen), dan is zij t.a.v. de klant eenzelfde schadevergoeding verschuldigd.

Indien de klant na de start van uitvoering het Contract ontbindt, is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die overeenkomt met de volledige waarde van de prijsofferte, onverminderd het recht van Studio Gasoline om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Klachten

De klant moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen twee (2) maanden na de uitvoering melden aan Studio Gasoline door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

Studio Gasoline is ten aanzien van de klant aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de uitvoering van de werken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de teruggave.

De klant moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Studio Gasoline door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na zes (6) maanden na levering/installatie, dient de klant te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering/installatie. Na één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, verjaart de rechtsvordering van de klant, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee (2) jaar mag verstrijken.

Indien na onderzoek is gebleken dat de klacht gegrond is, verkiest de klant een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de klant het recht een passende prijsvermindering te vragen of de ontbinding van het Contract te vorderen.

Elke vordering in rechte dient door de klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

Bescherming van persoonsgegevens - referentie

Studio Gasoline verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

Studio Gasoline is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie en om foto’s te nemen van het voertuig voor promotie en publiciteit.

Slotbepalingen

Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.

Indien bepaalde bepalingen van het Contract door een rechtbank nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, dit in het geheel of ten dele, blijft het Contract verder bestaan voor de overige bepalingen en het resterend gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Een eventueel in gebreke blijven van Studio Gasoline om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend kunnen behandeld worden door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen Studio Gasoline en de opdrachtgever is de rechtbank van de zetel waar het hoofdkwartier van Studio Gasoline gevestigd is.

Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.