Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper (hierna ‘Studio Gasoline’).

Door de website van Studio Gasoline te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website. Bij het bezoeken van de website en het plaatsen van een bestelling dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website van Studio Gasoline worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. Studio Gasoline houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

Studio Gasoline houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

1. Identiteit van de verkoper

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

Studio Gasoline
Burgemeester Leon Cornettepad 4 bus 005
2170 Merksem

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0675775343. Ons BTW nummer is BE0675775343.

Tel: +32(0)456/41.34.65
E-mail: info@studiogasoline.eu
Ophalen: Op afspraak op Burgemeester Leon Cornettepad 4 bus 005, 2170 Merksem. Check hiervoor onze beschikbare momenten hieronder.

Openingsuren:

Altijd op afspraak met als richtlijnen volgende dagen en uren:

 

  • ma-do: 19u-22u

  • vrij: 17u-22u

  • za-zo: 9u-18u

Andere uren in de week en weekend zijn ook mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheden van de zaakvoerder en de meewerkende partner die hiernaast als werknemers werken in een vaste job.

Zonder afspraak kunnen we niet garanderen dat er iemand thuis is en beschikbaar is om u ter dienst te staan. Dit omwille van onze andere dienstverleningen (Bert’s car wash @ home en Jessie’s al dan niet offline therapiesessies).

Bedankt voor uw begrip hiervoor.

2. Aanbod en assortiment

Het aanbod van Studio Gasoline is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door Studio Gasoline, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Studio Gasoline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Studio Gasoline via

Tel: +32(0)456/41.34.65
E-mail: info@studiogasoline.eu

Studio Gasoline is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden Studio Gasoline niet.

3. Het herroepingsrecht

Als consument hebt u het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, 1) het goed dan wel 2) het laatste goed dan wel 3) de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wilt kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Studio Gasoline gevestigd te Burgemeester Leon Cornettepad 4 bus 005, 2170 Merksem en bereikbaar op het nummer +32(0)456/41.34.65 of per e-mail via info@studiogasoline.eu, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

Voor gepersonaliseerde producten valt de bedenktermijn & herroepingsrecht weg op basis van het artikel VI.53,3 in het Wetboek van Economisch Recht. Let dus goed op bij producten die u laat personaliseren, die kunt u niet meer terugsturen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U kunt uw retourpakket retourneren via de post. Of deze zelf binnen brengen bij ons thuis. Vanwege aanhoudende problemen bij koerierdiensten met ons adres is het momenteel helaas nog niet mogelijk om pakketten retour te sturen met koerierdiensten. Gelieve hier rekening mee te houden. We verontschuldigen ons voor dit grote ongemak.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

 

  1. Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden

  1. Afgeprijsde producten en soldenproducten

  1. Producten met een houdbaarheidsdatum

  1. Sommige producten kunnen we niet  terugnemen om hygiënische redenen (indien de verpakking hiervan geopend werd)

  1. Als de producten door de consument zelf opgehaald worden in de winkel. De consument heeft hier de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer

Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

4. Weigeren van bestellingen

Studio Gasoline houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;

  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed;

  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

  • Bij overmacht.

5. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het woordelijk wordt omschreven.
Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

De prijzen op de website zijn onderhavig aan prijsschommelingen. De prijzen van de goederen zelf zijn afhankelijk van de vastgestelde in- en verkoopprijzen van de fabrikant. Studio Gasoline zal trachten om steeds z.s.m. de prijzen te updaten na een prijsverandering vanuit de fabrikant. De prijzen van verzending zijn afhankelijk van de prijzen van de postbedeling en koerierdiensten. Ook deze zal Studio Gasoline z.s.m. te updaten.

6. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen alsook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

7. Voorwaarden 10 + 1 voor 50% beurtenkaart

 • Een tienbeurtenkaart is één jaar geldig vanaf het moment van aankoop en kan niet worden verlengd;
 • Per poetsbeurt die overeenkomt met de soort poetsbeurt die op de beurtenkaart staat, geldt dat er één beurt wordt afgeschreven.
 • Geeft binnen de geldigheidsperiode 10 keer recht van een poetsbeurt die overeenkomt met de soort die op de beurtenkaart staat + 1 tegen 50% van dezelfde soort.
 • Op tijd een poetsbeurt inplannen is verplicht.
 • Het annuleren of verplaatsen van een gereserveerde beurt is kosteloos volgens de algemene dienstvoorwaarden, minder dan 24u op voorhand annuleren resulteert in het afschrijven van een beurt op de kaart te beginnen bij de kortingsbeurt. Behalve in het geval van (niet exhaustieve lijst) bv overlijden en begrafenis van een direct familielid of goede vrienden, ongeval, ziekte of ongeval van de werkkracht zelf;
 • Studio Gasoline behoudt zich het recht om zelf afspraken te annuleren of te verplaatsen vanwege (niet exhaustieve lijst) weersomstandigheden die de dienstverlening bemoeilijken tot onmogelijk maken, ziekte of ongeval, beletsel door overmacht, enz. In dat geval behoudt de klant alle overgebleven tegoed poetsbeurten.
 • Voor eventueel bijgeboekte extra’s gelden de algemene voorwaarden;
 • Is niet persoonsgebonden;
 • Is niet terugbetaalbaar, ook niet in contanten;
 • Is overdraagbaar naar andere personen, behalve wanneer er alleen nog maar de kortingspoetsbeurt overblijft;
 • Kan niet betaald worden met waardevouchers, waardebonnen noch cadeaukaarten;
 • Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Studio Gasoline;
 • Loopt automatisch af na een periode van één jaar;
 • Het recht op een poetsbeurt met 50% korting vervalt 1 jaar na aankoop van de tienbeurtenkaart;

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

 

8. Voorwaarden abonnementen

 • Een abonnement is bedrijfs-, persoons- of gezinsgebonden;
 • Is niet terugbetaalbaar, ook niet in contanten;
 • Is niet overdraagbaar naar andere personen buiten het gezin;
 • Kan niet betaald worden met waardevouchers, waardebonnen noch cadeaukaarten;
 • Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Studio Gasoline;
 • Een maandabonnement wordt altijd per maand betaald.
 • Een jaarabonnement kan per 3 maanden, per 6 maanden of eenmaal per jaar betaald worden, afhankelijk van de gekozen betalingstermijn, en altijd vooraf aan de dienstverlening;
 • Bij vroegtijdige opzegging van een jaarabonnement komen er vroegtijdige annulatiekosten alsook administratiekosten bij. De vroegtijdige annulatiekosten bedragen 50% van het resterende bedrag bij driemaandelijkse, dan wel halfjaarlijkse betalingen. Bij jaarlijkse betalingen krijgt u 50% van het nog niet ingeloste bedrag terugbetaald. De administratiekosten zijn gelijk aan het uurtarief. U heeft ook geen recht meer op nog resterende gratis poetsbeurten die in het abonnement inbegrepen waren. U kunt deze ook niet terugbetaald krijgen gezien deze gratis waren.
 • Een abonnement geeft recht op het soort en aantal poetsbeurten dat vermeld werd op het gekozen abonnement gedurende de periode die vermeld staat op het abonnement. Een maandabonnement met recht op een wekelijkse volledige poetsbeurt van een kleine wagen geeft recht op 4 volledige poetsbeurten van een kleine wagen op 1 maand tijd, dwz dat het exterieur en interieur worden gepoetst. Een maandabonnement met tweewekelijkse interieur poetsbeurten voor een grote wagen geeft recht op 2 interieur poetsbeurten voor een grote wagen op een maand tijd. Een kwartaalabonnement met recht op een wekelijkse exterieur poetsbeurt voor een kleine wagen geeft recht op 12 exterieur poetsbeurten voor een kleine wagen gedurende 3 maanden enz.;
 • 1 poetsbeurt is 1 auto, 2 auto’s zijn 2 poetsbeurten. De enige uitzondering hierop is wanneer er een abonnement voor een volledige poetsbeurt van een kleine / grote wagen is betaald en er 1 kleine, dan wel grote wagen alleen aan de buitenkant moet gepoetst worden en een andere kleine, dan wel grote wagen alleen aan de binnenkant;
 • Een kleine wagen is een wagen die van gelijkaardige omvang is zoals een Opel Karl. Een grote wagen is een wagen die van gelijkaardige of grotere omvang is zoals een BMW X model. Bij twijfel kunt u altijd een bericht sturen naar Studio Gasoline via het contactformulier of via een WhatsApp bericht naar het telefoonnummer. We zullen later een overzichtelijke lijst beschikbaar stellen van zoveel mogelijk merken en modellen van wagens en hun categorie;
 • De klant kan elke maand het maandabonnement stopzetten dmv van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres van Studio Gasoline of naar het officiële e-mailadres van Studio Gasoline. Er geldt een opzeggingstermijn van 2 weken om Studio Gasoline voldoende tijd te gunnen de automatische incasso stop te zetten. Een reeds begonnen maandabonnement kan niet worden terugbetaald. Dwz dat de klant minimaal 2 weken voordat er een nieuwe afschrijving gebeurt Studio Gasoline op de hoogte moet brengen van de wens om het abonnement stop te zetten;
 • Het abonnement geeft recht op de dienstverlening die beschreven staat bij het aangaan van het abonnement;
 • Indien de klant extra services wenst zoals polieren van krassen en swirls, coating, PPF, wrap, tuning, de auto ergens anders afzetten, … zijn daar respectievelijke kosten aan verbonden. Studio Gasoline bedankt graag haar trouwe klanten met een loyaliteitskorting;
 • Studio Gasoline beschouwt als trouwe klanten zij die minimaal 6 maanden elke week een betaalde poetsbeurt lieten doen (dus minimaal 24 betaalde poetsbeurten) of minimaal 12 maanden tweewekelijks (elke 2 weken) een betaalde poetsbeurt lieten doen (dus ook minimaal 24 betaalde poetsbeurten). Poetsbeurten aanvragen maar verplaatsen of annuleren telt uiteraard niet mee;
 • Er is geen terugbetaling of inhaling mogelijk voor niet opgenomen poetsbeurten gedurende de abonnementsperiode. Er kan in uitzonderlijke gevallen wel uitzondering gemaakt worden zoals – niet exhaustief – bv in geval van een overlijden en begrafenis van een naast familielid of goede vrienden, ongeval, ziekte of ongeval van de werkkracht zelf;
 • Studio Gasoline behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen door omstandigheden zoals (maar niet exhaustief) bv ziekte, een ongeval, weersomstandigheden die de dienstverlening bemoeilijken tot zelfs onmogelijk maken, in geval van overmacht enz. In deze gevallen heeft de klant nog evenveel poetsbeurten tegoed als dat er zijn overgeslagen.
 • Studio Gasoline zal in geval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk elke abonnee op de hoogte brengen alsook alle lopende abonnementen tijdelijk pauzeren tot wanneer het weer mogelijk is om te gaan werken. Alle niet opgezegde abonnementen in de tussentijd zullen dan opnieuw in werking treden. Alleen indien de klant op de gepaste wijze Studio Gasoline inlicht over het definitief willen stopzetten van het abonnement, zal Studio Gasoline het abonnement annuleren en niet terug op actief laten zetten zodra het werk hervat kan worden;
 • Een trouwe klant die het abonnement stopzet en daarnaast binnen de maand na stopzetting ook geen individuele poetsbeurt(en) meer laat verrichten, verliest ook de loyaliteitsvoordelen;
 

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

9. Betaling

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Gasoline beschikt, is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de eerste ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd, een interest van 10% per jaar, op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Studio Gasoline zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij niet‑betaling houdt Studio Gasoline zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant. 

10. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen

Alle facturen zijn contant en elektronisch betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.

11. De wijze en termijn van levering

De mogelijke wijzen van levering staan goed vermeld tijdens het bestellingproces. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De klant kan ook zijn bestelling zelf komen ophalen op het adres van de webshop.

De leveringen worden verzonden met verzekering en er is altijd een handtekening van de klant nodig bij afgifte. Deze handtekening is bewijs van goede afgifte in goede staat. Het is aan de klant zelf om bij afgifte de verpakking en de inhoud te controleren op mogelijke schade en/of gebreken. Indien er schade en/of gebreken zijn aan de verpakking en/of inhoud, hoort de klant de bezorger en zo dus ook de leveringsdienst op de hoogte te brengen hiervan, alsook Studio Gasoline zelf z.s.m.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn dus niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop, ontbinding van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, noch tot een boete of schadevergoeding, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Risico-overdracht

De overdracht van het risico gebeurt steeds op het moment en op de plaats van de levering, ongeacht het moment van de overdracht van de eigendom. Deze regel geldt onverminderd het gemeenrecht indien de klant consument is.

Weigering levering

In geval dat de klant de levering niet in ontvangst neemt of de levering weigert, dan heeft Studio Gasoline de keuze ofwel hem hiertoe gerechtelijk dwingen ofwel de gerechtelijke ontbinding van de verkoop te vragen met een schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag. Deze schadevergoeding is van rechtswege verworven en conventioneel bepaald tussen partijen en is niet meer voor betwisting vatbaar.

Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Studio Gasoline besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.

12. Annulering

Laattijdige, gehele dan wel gedeeltelijke, annulatie van de bestelling zal, onverminderd de toepassing van art. 3 van deze voorwaarden als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal Studio Gasoline gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €50i n geval van annulatie van standaardgoederen binnen de eerste 12u na bestelling en op 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen in geval van latere annulatie nadat de goederen reeds klaargemaakt zijn voor verzending maar nog niet zijn aangekomen bij de klant of een afhaalpunt, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

In geval van speciale bestellingen of bestellingen buiten stock is de klant bij annulatie een vergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald is op 100% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van Studio Gasoline om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen. In geval de klant een consument is, zal Studio Gasoline bij annulatie van de bestelling zonder reden of fout te wijten aan de klant, een soortgelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Elke wijziging van de bestelling door de klant na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.

13. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Studio Gasoline levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.

Studio Gasoline waarborgt de door haar geleverde goederen tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

Deze garantie kan in geen geval ingeroepen worden voor wijzigingen aan of kenmerken van het gekochte product die het gevolg zijn van natuurlijke processen waarop Studio Gasoline geen vat heeft (bijvoorbeeld de beperkte houdbaarheid van natuurlijke producten of beperkte smaakverschillen inherent aan de gebruikte producten).

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

14. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Studio Gasoline. De overdracht van eigendom van de goederen die Studio Gasoline levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet-betaling heeft Studio Gasoline het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

De overdracht van de eigendom gebeurt namelijk pas op het moment van de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en andere kosten door de klant.

De klant is niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden op welke wijze dan ook, met enig zakelijk recht, inbegrepen pand, te bezwaren, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan en kan Studio Gasoline deze bij voorrang terugnemen; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, aan derden te verkopen of te vervreemden. De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.

De klant zal erover waken dat de identificatie van de goederen steeds mogelijk blijft. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden. Wanneer de goederen toch vervreemd of verwerkt zouden zijn, zal Studio Gasoline gesubrogeerd zijn in de rechten van de klant resp. een volgrecht hebben; waarvoor de klant zich sterk maakt resp. garandeert dat die uitgeoefend zullen kunnen worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

15. Overmacht

Studio Gasoline is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.

16. Klachten en beschadigde artikelen

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

 

  • Per e-mail via: info@studiogasoline.eu

  • Per telefoon via: +32(0)456/41.34.65 op de dagen en respectievelijke uren vermeld aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht inzake de conformiteit en elke zichtbare en/of kwalitatieve beschadiging, tekortkoming van een artikel, ontbrekende goederen of andere tekortkoming bij levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te worden gemeld of verzonden uiterlijk 8 dagen na levering, op straffe van verval van elk recht.

Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of van de resultaten van de geleverde diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeenrecht.

Klachten betreffende verborgen gebreken moeten omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging verzonden worden aan Studio Gasoline binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeenrecht.

In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt Studio Gasoline zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeenrecht.

Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van Studio Gasoline, is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. Studio Gasoline is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens aangestelden (andere dan Studio Gasoline) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. Studio Gasoline kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Studio Gasolinebeperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeenrecht.

17. Aansprakelijkheid van de verkoper

Studio Gasoline kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Studio Gasoline kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Studio Gasoline zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de producten zoals vermeld in de overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en Studio Gasoline.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

19. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter bindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

20. Privacy 

Studio Gasoline verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van Studio Gasoline en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken. De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.