Disclaimer

100% transparantie

Op deze website wil Bert Backx – hierna ‘BB’, ‘Studio Gasoline’ of ‘GS’ – 100% transparantie, zowel van zichzelf, als van wie ermee interageert. Vandaar ook deze disclaimer pagina om enkele zaken te belichten en duidelijk te maken.

Standpunten en meningen

Op deze website staan standpunten en meningen, zowel die van BBals die van anderen (in reacties). BB noch SG zijn verantwoordelijk voor standpunten en meningen van anderen en deze website is ook niet verantwoordelijk voor andermans standpunten en meningen. Standpunten en meningen behoren alleen tot de originele auteur van die zaken en vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk de standpunten en meningen van BB, SG of van deze website.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

  1. Alle materiaal en informatie op deze website zijn puur informatief. Vertrouw het materiaal en de informatie op deze website niet om op basis daarvan enige zakelijke, legale of andere beslissingen te nemen. Ook al wil deze website zo goed en juist mogelijke informatie geven die ook up-to-date is, BB en deze website geven geen garanties of verklaringen in welke aard dan ook, expliciet of impliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, gepastheid of beschikbaarheid wat de website, informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook.
  2. BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor enige valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze blog.
  3. BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan vanwege technische problemen of doordat de website tijdelijk onbereikbaar is.
  4. BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door te klikken op links van derden.
  5. BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruiken van deze blog.
  6. BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan doordat een gebruiker iets werd aangerekend bij het kopen van een product.
  7. BB, SG noch deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op websites waar BB en deze website geen controle over hebben.

Gebruik en/of toepassing op eigen risico

Op deze site staan informatie, diensten, producten, tips en trucs die een invloed kunnen hebben op het uiterlijk en de performance van de wagens van particulieren, ondernemers en bedrijven indien dit gebruikt of toegepast wordt. Het gebruik en/ of de toepassing hiervan is geheel op eigen risico. De gebruiker en/of toepasser neemt het risico van eender welk letsel of schade op zich, BB, SG noch deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

BB, SG noch deze website zijn verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik en/of van deze diensten, producten, tips en trucs. Ook in het geval van juist gebruik en/of toepassing kan het voorkomen dat dit schade kan berokkenen aan de betreffende ondernemer of bedrijf, mogelijks vanwege (inclusief, maar niet beperkt tot) financiële en/of historische factoren en dergelijke meer. Ook voor deze schade kunnen BB, SG noch deze website niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is aan de lezer zelf om verantwoordelijk om te gaan met de informatie, diensten, producten, tips en trucs, om zelf uit te maken om dit te gebruiken en/of toe te passen of aan te passen voor de eigen situatie. Het is ook de verantwoordelijkheid van de lezer om andere experts advies te vragen en deze op te volgen.

Fair use

Deze site bevat mogelijks copyrighted materialen die beschikbaar zijn gesteld onder het statuut voor “fair use” voor “onderzoeks- en onderwijsdoeleinden”. Het doeleind van zulke materialen op deze blog is mensen informeren en onderwijzen.

Copyright

Alle inhoud en afbeeldingen op en van deze site is eigendom of in licentie van BB en SG voor gebruik van deze site, tenzij anders vermeld. Eender welk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud of afbeeldingen is verboden. Niets van wat op deze site staat mag worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, gedownload, overgeplaatst of overgemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BB en zonder uitdrukkelijke vermelding aan en verwijzing naar BB en/of deze website.

Contact met BB is mogelijk via het contactformulier.

Vragen?

Als je hierover of over nog andere zaken vragen hebt, kan je me contacteren via het contactformulier.

Het is niet omdat er hier mogelijks spel- en typefouten in de tekst staan, dat deze tekst ongeldig is.